data:blog.title

Tính phần trăm online

Phần Trăm là một công cụ trực tuyến miễn phí để tính toán tỷ lệ phần trăm.

?

Tính phần trăm của một giá trị.

Đối với tính toán 20% của 80 viết hộp 20 đầu tiên, hộp thứ hai 80.

?

Dung dịch:

Tính phần trăm của một giá trị.

% của ? =
?

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

Viết thư cho hộp 20 đầu tiên, hộp thứ hai 80 để tính toán tỷ lệ phần trăm 20 của 80.

?

Dung dịch:

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

là bao nhiêu phần trăm của ? = %
?

Tính phần trăm của giá trị thay đổi

Viết thư cho hộp đầu tiên, 20 hộp thứ hai 40 để tính toán tỷ lệ phần trăm của giá trị thay đổi.

?

Dung dịch:

Tính phần trăm của giá trị thay đổi

Tỷ lệ tăng / giảm - ? = %
?

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

Viết thư cho hộp đầu tiên 10, hộp thứ ba 80 so với hộp chọn thứ hai (tăng / giảm) để tính tăng hoặc giảm 10 phần trăm của 80.

?

Dung dịch:

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

% của ? =

Phần trăm nghĩa là "so với 100". Trong toán học, một phần trăm là tỉ số thể hiện dưới dạng phân số có mẫu số là 100. Kí hiệu thường dùng là kí hiệu phần trăm "%". Ví dụ, 20% (đọc là "hai mươi phần trăm") tương đương với 20/100, nói cách khác là 0,2. Một số hệ thống diễn đạt phân số có mẫu số 1000 được gọi là hệ thống phần nghìn.

Phần trăm thường được dùng để biểu thị độ lớn tương đối của một lượng so với một lượng khác. Đại lượng thứ nhất thường thể hiện phần tương ứng hoặc phần thay đổi so với đại lượng thứ hai. Ví dụ, một số tiền 40.000₫ sau khi lãi tăng lên 2.400₫, như vậy số tiền tăng lên một phần bằng 2.400 / 40.000 = 0,06 lần số tiền ban đầu. Vậy nếu diễn đạt theo phần trăm, ta nói số tiền 40.000₫ đã lãi thêm 6%.

"Phần trăm" thường được dùng để biểu diễn các số trong khoảng từ 0 đến 1, tuy nhiên bất kỳ số hữu tỉ không có thứ nguyên nào cũng có thể được biểu diễn dưới dạng phần trăm. Lấy ví dụ, 111% tương đương 111/100 hay 1,11 và -0.35% là -0,0035.

SEARCH

Để tìm kiếm được dể dàng hơn xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu..